Programy polityki zdrowotnej


 • Opracowanie założeń PPZ wraz z tytułem programu;
 • Uzasadnienie realizacji PPZ;
 • Cel główny i cele szczegółowe wraz z grupę docelową PPZ;
 • Schemat PPZ z opisem planowanych działań wraz z kosztorysem PPZ, z przedstawieniem metodologii wyliczenia stawek jednostkowych i całkowitych;
 • Komplementarność PPZ z innymi działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym oraz regionalnym;   
 • Opracowanie, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2476)
Prowadzenie konsultacji z regionalnymi interesariuszami w tym JST


 • Przeprowadzenie spotkań/konsultacji na temat potrzeb zdrowotnych i PPZ,  z interesariuszami regionalnymi, w tym JST różnego szczebla,
 • Zbieranie uwag i opinii zgłaszanych podczas spotkań/konsultacji,
 • Opracowanie raportów ze spotkań/konsultacji wraz ze sformułowaniem wniosków.

Działania promocyjno-informacyjne

 • Tworzenie strony internetowych dedykowanych PPZ z uwzględnieniem WCAG 2.1;
 • Przygotowanie logotypów PPZ , infografik i prezentacji oraz materiałów do wykorzystania w działaniach promocyjno-informacyjnych;
 • Przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla interesariuszy regionalnych oraz docelowej populacji.